Nazwa usługi

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.


Odbiorca usługi

Prowadzący instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie, które powinno zawierać:

 1.  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

 1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 2. numerze REGON prowadzącego instalację;
 3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw,
  z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 6. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem
  20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 1. z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem
  20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu
  20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 2. z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.
  W przypadku instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne należy złożyć zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej karty. Wzór formularza zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektroenergetyczne określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłaty

Z chwilą złożenia zgłoszenia powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia.
Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.
Wysokość opłaty skarbowej wynosi 120 zł.


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799),
 4. mogą zostać udostępnione:
  a) organom administracji publicznej realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska,
  b) organom odwoławczym,
  c) sądom administracyjnym;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
Przepis art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), stosuje się odpowiednio.
 


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Emisji i Ochrony Powietrza
03 - 718 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59-79-481
fax. (+22) 59-79-484
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 122715
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:34:00