Nazwa usługi

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.


Odbiorca usługi

Podmioty działające na podstawie art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276).


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 08), ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) lub bezpośrednio w siedzibie właściwego departamentu od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: geodezja@mazovia.pl,
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePUAP
 • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Wymagane dokumenty

 • zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276).


Opłaty

Bez opłat


Numer konta

Nie dotyczy


Uwagi

Zawiadomienie składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego:

 • opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.),
 • opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, o którym mowa w art. 3, pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

 

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2.  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO, w celu przyjęcia zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276);
 2. będą udostępniane innym podmiotom, gdy konieczność udostępnienia danych wynika z przepisów prawa;
 3. mogą być udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. jeżeli Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane od innej osoby lub innego podmiotu, wtedy prawo do uzyskania informacji o ich źródle – w zakresie wystąpień zawierających dane osobowe osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego - przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osób, od których dane pozyskano;

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

Art. 11, art. 12a, art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 924).


Sprawę prowadzi

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pok. 102A
tel. (22) 432 45 00, fax. (22) 432 45 01

e-mail: geodezja@mazovia.pl


Linki

Formularz ePUAP


Licznik wyświetleń: 101822
Autor: Olga Klimaszewska
Data publikacji: 2020-02-28 10:04:00